Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu działa na podstawie art.53. i 54. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. 256., poz. 2572. z 2004 r. z późń. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. Rada Rodziców 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 3. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Rodziców został określony w regulaminie Rady Rodziców.
separator