Samorząd Uczniowski 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 1/prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, zgodnie z WO, 2/prawo do zapoznania się ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki, 3/prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 4/prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 5/prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 6/Samorząd Uczniowski opiniuje proponowane przez Dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 5. Samorząd Uczniowski może opiniować pracę ocenianych nauczycieli. 6. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.
separator